Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Cách Hạch Toán Theo TT 200
Kế toán thiên ưng
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất năm 2015 của chế độ kế toán doanh nghiệp.
Cách hạch toán tài khoản 111 - Tài khoản Tiền mặt theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Tài khoản tiền mặt - Tài khoản 111 theo TT 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Tiền gửi ngân hàng - Tài khoản 112 theo TT 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Tài khoản phải thu của khách hàng - Tài khoản 131 theo TT 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ - Tài khoản 133 theo TT 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 136 - Phải thu nội bộ theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán khoản phải thu nội bộ - Tài khoản 136 theo TT 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 138 - Phải thu khác theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Tài khoản phải thu khác - TK 138 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 141 - Tạm ứng theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản tạm ứng - Tài khoản 141 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài sản cố định hữu hình - Tài khoản 211 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Xây dựng cơ bản dở dang - Tài khoản 241 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Hao mòn tài sản cố định - Tài khoản 214 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 242 - Chi phí trả trước theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán chi phí trả trước - tài khoản 242 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 331 - Phải trả người bán theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán khoản phải trả cho người bán - Tài khoản 331 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - Tài khoản 333 theo TT 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 334 - Phải trả người lao động theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán các khoản phải trả lao động - Tài khoản 334 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 335 - Chi phí phải trả theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Chi phí phải trả - Tài khoản 335 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán khoản phải trả nội bộ - Tài khoản 336 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán khoản phải trả phải nộp khác - Tài khoản 338 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu - Tài khoản 521 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 611 - Mua hàng theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản mua hàng - Tài khoản 611 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 641 - Chi phí bán hàng theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán chi phí bán hàng - tài khoản 641 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 711 - Thu nhập khác theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán các khoản thu nhập khác - Tài khoản 711 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp - Tài khoản 642 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 811 - Chi phí khác theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Chi phí khác - Tài khoản 811 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Tài khoản 821 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Xác định kết quả kinh doanh - Tài khoản 911 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán giá vốn hàng bán dịch vụ theo thông tư 200 - Tài khoản 632
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán giá vốn hàng bán dịch vụ theo các nguyên tắc ghi nhận giá vốn tại Thông tư 200
Cách hạch toán Doanh Thu tài khoản 511 theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán doanh thu theo nguyên tắc hạch toán tại Thông tư 200 và sơ đồ hạch toán tài khoản 511
Cách hạch toán Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Tiền đang chuyển - Tài khoản 113 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán chứng khoán kinh doanh - Tài khoản 121 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - tài khoản 128 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán hàng mua đang đi đường - Tài khoản 151 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Nguyên liệu, vật liệu - Tài khoản 152 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Công cụ - dụng cụ - Tài khoản 153 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Tài khoản 154 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 155 - Thành phẩm theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Thành phẩm - Tài khoản 155 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 156 - Hàng hóa the TT 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Hàng hóa - Tài khoản 156 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán hàng gửi đi bán - Tài khoản 157 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán hàng hóa kho bảo thuế - tài khoản 158 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 635 - Chi phí tài chính theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Chi phí tài chính - Tài khoản 635 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Trang 1/2
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 27
Tổng truy cập: 126.753.035

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại