Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Cách Hạch Toán Theo TT 200
Kế toán thiên ưng
Cách hạch toán Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Giá thành sản xuất - Tài khoản 631 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Chi phí sản xuất chung - Tài khoản 627 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Chi phí sử dụng máy thi công - Tài khoản 623 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Chi phí nhân công trực tiếp - Tài khoản 622 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - Tài khoản 621 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 343 - Trái phiếu phát hành theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Trái phiếu phát hành - Tài khoản 343 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng - Tài khoản 337 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Tài khoản 243 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản - Tài khoản 229 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 228 - Đầu tư khác theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán khoản Đầu tư khác - Tài khoản 228 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - Tài khoản 222 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán khoản Đầu tư vào công ty con - Tài khoản 221 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Bất động sản đầu tư – Tài khoản 217 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Tài sản cố định vô hình – Tài khoản 213 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Tài sản cố định thuê tài chính – Tài khoản 212 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ theo TT 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ – Tài khoản 171 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán tài khoản 161 - Chi sự nghiệp theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán khoản chi sự nghiệp – Tài khoản 161 theo 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Doanh thu hoạt động tài chính - Tài khoản 515 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Nhận ký quỹ, ký cược - Tài khoản 344 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược - Tài khoản 244 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Nguồn kinh phí sự nghiệp - Tài khoản 461 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 441 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Tài khoản 441 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Tài khoản 421 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 419 - Cổ phiếu quỹ theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Cổ phiếu quỹ - Tài khoản 419 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Tài khoản 418 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 417 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - Tài khoản 417 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Quỹ đầu tư phát triển - Tài khoản 414 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Tài khoản 413 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Tài khoản 412 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Tài khoản 411 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 357 - Quỹ bình ổn giá theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Quỹ bình ổn giá - Tài khoản 357 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - Tài khoản 356 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi - Tài khoản 353 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Dự phòng phải trả - Tài khoản 352 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Tài khoản 347 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Vay và nợ thuê tài chính - Tài khoản 341 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cách hạch toán Tài khoản 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định theo Thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định - Tài khoản 466 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Trang 2/2
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 98
Tổng truy cập: 126.753.708

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại