Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Cách Hạch Toán Theo TT 133
Kế toán thiên ưng
Bảng danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC
Bảng danh mục hệ thống tài khoản kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hàng theo phụ lục 1 của thông tư 133/2016/TT-BTC
Hạch toán Xác định kết quả kinh doanh (TK 911) theo TT 133
Cách hạch toán tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 133. Có sơ đồng hạch toán định khoản từng nghiệp vụ.
Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 821) theo TT 133
Cách hạch toán tài khoản 821 - Chi phí thuế TNDN theo thông tư 133
Hạch toán chi phí khác (TK 811) theo TT 133
Cách hạch toán tài khoản 811 - Chi phí khác theo thông tư 133
Hạch toán Thu nhập khác (TK 711) theo TT 133
Cách hạch toán tài khoản 711 - Thu nhập khác theo thông tư 133
Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh (TK 642) theo TT 133
Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh theo TT 133 gồm có: Chi phí bán hàng (TK 6421) và Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 6422)
Hạch toán chi phí tài chính (TK 635) theo TT 133
Cách hạch toán tài khoản 635 - Chi phí tài chính theo Thông tư 133
Hạch toán giá vốn hàng bán (TK 632) theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán theo thông tư 133
Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính (TK 515) theo TT 133
Cách hạch toán tài khoản 515 - Doanh thu tài chính theo thông tư 133
Cách hạch toán doanh thu bán hàng hóa dịch vụ theo TT 133
Cách hạch toán TK 511 - doanh thu bán hàng hóa dịch vụ theo TT 133 theo các phần: nguyên tắc hạch toán ghi nhận doanh thu, sơ đồ, kết chuyển doanh thu
Hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (TK 421) theo TT 133
Cách hạch toán tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thông tư 133
Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái tài khoản 413
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản 413 - chênh lệch tỷ giá hối đoái theo thông tư 133/2016/TT-BTC khi doanh nghiệp có phát sinh những giao dịch ngoại tệ
Hạch toán vốn chủ sở hữu (TK 411) Theo TT 133
Các hạch toán Tài khoản 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu Theo Thông Tư 133
Hạch toán Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả theo TT 133
Cách hạch toán Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả theo Thông tư 133
Hạch toán Tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính theo TT 133
Cách hạch toán Vay và nợ thuê tài chính TK 341 theo thông tư 133
Hạch toán Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác theo TT 133
Cách hạch toán Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác với: Các khoản trích bảo hiểm trừ vào lương (TK 3383 - Bảo hiểm xã hội, TK 3384 - Bảo hiểm y tế, TK 3385 - Bảo hiểm thất nghiệp), TK 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết, TK 3382 - Kinh phí công đoàn, TK 3386 - Nhận ký quỹ, ký cược, TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện.
Cách hạch toán Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ theo TT 133
Cách hạch toán Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ theo Thông Tư 133
Hạch toán chi phí phải trả (TK 335) theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 335 - Chi phí phải trả theo thông tư 133
Hạch toán tài khoản 334 - Phải trả người lao động theo TT 133
Cách hạch toán tiền lương TK 334 theo thông tư 133
Hạch toán các khoản thuế phải nộp vào NSNN theo TT 133
Cách hạch toán các khoản thuế: Thuế giá trị gia tăng phải nộp (TK 3331), Thuế tiêu thụ đặc biệt (TK 3332), Thuế xuất, nhập khẩu (TK 3333), Thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 3334), Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335), Thuế tài nguyên (TK 3336), Thuế nhà đất, tiền thuê đất (TK 3337), Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác (TK 3338)
Cách hạch toán phải trả người bán (TK 331) theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 331 - Phải trả người bán theo thông tư 133
Cách hạch toán tài khoản 242 - Chi phí trả trước theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán chi phí trả trước tài khoản 242 theo thông tư 133
Cách hạch toán xây dựng cơ bản dở dang (TK 241) Theo TT 133
Cách hạch toán tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang theo thông tư 133
Cách hạch toán Dự phòng tổn thất tài sản (TK 229) theo TT 133
Hạch toán tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản theo thông tư 133: Dự phòng phải thu khó đòi (TK 2293), Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (TK 2294), Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (TK 2292), Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (TK 2291)
Cách hạch toán Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TK 228) theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 228 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác theo thông tư 133
Cách hạch toán hao mòn tài sản cố định (TK 214) Theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định theo Thông tư 133
Cách hạch toán tài sản cố định (TK 211) theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 211 - Tài sản cố định theo thông tư 133
Cách hạch toán hàng gửi đi bán (TK 157) theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 157 hàng gửi đi bán theo thông tư 133
Cách hạch toán hàng hóa (TK 156) Theo TT 133
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 156 theo thông tư 133
Cách hạch toán thành phẩm (TK 155) theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán thành phẩm (TK 155) theo Thông tư 133
Cách hạch toán tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang theo thông tư 133/2016/TT-BTC
Cách hạch toán công cụ dụng cụ (TK 153) theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán công cụ dụng cụ (TK 153) theo Thông Tư 133
Cách hạch toán nguyên vật liệu (TK 152) theo thông tư 133
Hướng dẫn cách hạch toán nguyên vật liệu sản xuất, nhập khẩu theo TT 133
Cách hạch toán Hàng mua đang đi đường (TK 151) Theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán Hàng mua đang đi đường (TK 151) Theo TT 133
Cách hạch toán tài khoản 141 - Tạm Ứng theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán khoản tạm ứng - Tài khoản 141 Theo TT 133
Cách hạch toán phải thu khác (TK 138) Theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán phải thu khác (TK 138) Theo TT 133
Cách hạch toán Phải thu nội bộ (TK 136) theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán Phải thu nội bộ (TK 136) theo TT 133
Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ (TK 133) theo TT 133
Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ (TK 133) theo TT 133
Cách hạch toán tài khoản 131 - Phải thu khách hàng theo TT 133
Cách hạch toán phải thu khách hàng - Tài khoản 131 theo phương pháp hạch toán phải thu khách hàng của thông tư 133
Hạch toán giá thành sản xuất (TK 631) theo TT 133
Cách hạch toán Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất theo thông tư 133
Trang 1/2
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 45
Tổng truy cập: 126.752.760

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại