Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Lao Động-Hành Chính-Nhân Sự
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở năm 2024 mới nhất

Hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở năm 2024 đang được thực hiện theo hướng dẫn 03/HD-TLĐ, hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam tại Quyết định số 174/QĐ-TLĐ

Thành phần hồ sơ ban chấp hành phải lập để nộp về công đoàn cấp trên để đề nghị xem xét, công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở gồm có: Hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở
1. Văn bản đề nghị công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn.
2. Danh sách đoàn viên và đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động.
3. Danh sách trích ngang lý lịch ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở.
4. Biên bản đại hội thành lập công đoàn cơ sở.
5. Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở và biên bản bầu cử tại hội nghị ban chấp hành (nếu có).
Ngoài các hồ sơ trên cần gửi kèm theo:
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh.
+ Báo cáo tình hình sử dụng lao động (đã thông qua phòng LĐ-TBXH Quận). (nếu có)
Nơi gửi và thời hạn các bạn có thể tham khảo tại đây: Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở 2024

Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng xin được cung cấp các mẫu biểu hồ sơ cụ thể để các bạn tham khảo:
1. Văn bản đề nghị công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn.

1.1. Mẫu công văn đề nghị công nhận đoàn viên:

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Số 01-VBĐN/CĐCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                               
 
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị công nhận đoàn viên công đoàn Việt Nam

 
Kính gửi: Liên đoàn Lao động quận ...........
 
Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ kết quả thu nhận đơn tự nguyện xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của …… nhân viên và người lao động ……………………………………………………; địa chỉ: ………………………………………………………………………………..
(có danh sách kèm theo)
Sau quá trình vận động và chuẩn bị, đến nay đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chúng tôi đã tổ chức Hội nghị tuyên bố thành lập công đoàn ……………………………………………………… vào ngày …../…../………. theo đúng trình tự quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở mới được bầu, xin thay mặt cho số nhân viên và người lao động đang làm việc tại ……………………………………………… có đơn xin gia nhập công đoàn Việt Nam, trân trọng đề nghị Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức xem xét công nhận các đồng chí có tên trên là đoàn viên của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
 
                                                             .............., ngày ...... tháng ...... năm ..........
                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                     CHỦ TỊCH

 

1.2. Mẫu công văn đề nghị công nhận Công đoàn cơ sở:
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Số 02-VBĐN/CĐCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị công nhận đoàn viên công đoàn Việt Nam
Kính gửi: Liên đoàn Lao động quận ...........
Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ kết quả thu nhận đơn tự nguyện xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của …… nhân viên và người lao động thuộc ……………………………………………; địa chỉ: ………………………………………………………………………………..
Sau quá trình vận động và chuẩn bị, chúng tôi thấy đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đã tổ chức Hội nghị tuyên bố thành lập công đoàn ……………………………………………………… vào ngày …../…../………. theo đúng trình tự quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành gồm ….. đồng chí đúng trình tự theo hướng dẫn Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Thay mặt cho số nhân viên và người lao động có đơn xin gia nhập công đoàn tham gia hội nghị thành lập CĐCS và Ban Chấp hành CĐCS mới được bầu, xin trân trọng báo cáo kết quả Hội nghị thành lập công đoàn ………………………………… và đề nghị Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức xem xét, công nhận Công đoàn …………………………………………… được thành lập theo quy định.
 
                                                                                                                          ..............., ngày ...... tháng ...... năm ..........
                                                                                                                                        TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                                                                   CHỦ TỊCH

 

1.3. Mẫu công văn đề nghị công nhận kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn.
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Số 02-VBĐN/CĐCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị công nhận kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn.
Kính gửi: Liên đoàn Lao động quận ...........................
 
Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ kết quả thu nhận đơn tự nguyện xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của …… nhân viên và người lao động thuộc ……………………………………………; địa chỉ: ………………………………………………………………………………..
Sau quá trình vận động và chuẩn bị, đến nay đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chúng tôi đã tổ chức Hội nghị tuyên bố thành lập công đoàn ……………………………………………………… vào ngày …../…../………. theo đúng trình tự quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Kết quả tại Hội nghị thành lập công đoàn cơ sở đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành gồm ….. đồng chí.
(có danh sách và trích ngang lý lịch kèm theo)

  1. Đ/c ……………………………………….Chủ tịch;
  2. Đ/c ……………………………………….Phó Chủ tịch;
  3. Đ/c ……………………………………….Ủy viên, phụ trách kiểm tra.
Thay mặt cho số nhân viên và người lao động có đơn xin gia nhập công đoàn tham gia hội nghị thành lập CĐCS và Ban Chấp hành CĐCS mới được bầu, xin trân trọng báo cáo kết quả Hội nghị thành lập công đoàn ………………………………… và đề nghị Liên đoàn Lao động quận ............ xem xét, công nhận Ban Chấp hành Công đoàn …………………………………………… gồm các đồng chí trong danh sách trên.
 
                                                              ................., ngày ...... tháng ...... năm ..........
                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                     CHỦ TỊCH

2. Danh sách đoàn viên và đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động.
Mẫu số 05a: Đơn dành cho cá nhân 

Mẫu số 05a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN
Kính gửi: Ban Vận động thành lập CĐCS……………….
(hoặc gửi Công đoàn cấp trên.........)
- Tên tôi là: ………………………………………………………...; Nam/nữ :.…………………………
- Sinh ngày: ……………………………………………………….; Dân tộc: ……………………………
- Quê quán: …………………………………………………………………………………………………
- Nơi ở hiện nay: ……………………………………….………………………………………………….
- Số điện thoại:…………………………….. Email: ………………………………………………………
- Nơi làm việc hiện nay: ………………………………………………………………………………….
- Vị trí công việc đang làm: ………………………………………………………………………………
Sau khi tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi tán thành và tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Khi là đoàn viên của Công đoàn Việt Nam, tôi xin hứa: Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn viên; chấp hành nghiêm chỉnh theo sự phân công của tổ chức, các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của tổ chức công đoàn và đóng đoàn phí đầy đủ.
 

  ……., ngày…..tháng…..năm…..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 03/HD-TLĐ  ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)
Mẫu số 05b: Đơn dành cho tập thể người lao động

Mẫu số 05b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN
Kính gửi: Ban Vận động thành lập CĐCS…………………..
(hoặc gửi Công đoàn cấp trên……………)
Chúng tôi gồm.... người lao động tại ...., sau khi tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chúng tôi tán thành và tự nguyện ký đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam.
Chúng tôi xin chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đóng đoàn phí đầy đủ và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Công đoàn.
Danh sách người lao động xin gia nhập Công đoàn Việt Nam:

TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước S điện thoại Ký tên
Nam Nữ
1              
2              
3              
...              
               
 

Người lập danh sách
(hoặc trưởng ban vận động)

(Ký, ghi rõ họ tên)
……, ngày…..tháng…..năm…..
Đại diện một số nhóm CNLĐ
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 03/HD-TLĐ  ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)
3. Danh sách trích ngang lý lịch ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở.

Mẫu số 02
DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÝ LỊCH
BAN CHẤP HÀNH (BAN THƯỜNG VỤ …………..) CÔNG ĐOÀN………..
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Năm sinh Dân tộc Quê quán Đảng viên1 Trình độ Tham gia BCH
Nam Nữ Học vấn Chuyên môn Chính trị Ngoại ngữ Lần đầu Tái cử
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 
  TM. BAN CHẤP HÀNH
(HOẶC BAN THƯỜNG VỤ)
Ký tên, đóng dấu
1 Nếu là đảng viên thì ghi năm kết nạp
(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 03/HD-TLĐ  ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

5. Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở và biên bản bầu cử tại hội nghị ban chấp hành (nếu có).
Mẫu số 04a: Biên bản kiểm phiếu bầu cử BCH hoặc đại biểu dự ĐHCĐ cấp trên tại đại hội công đoàn2
(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 03/HD-TLĐ  ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) 

Mẫu số 04a
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
…KHÓA…NHIỆM KỲ…

(Dấu của BCH công đoàn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử……………………………..
Chúng tôi được Đại hội………… lần thứ ………., nhiệm kỳ……., bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử……………………………………………………….. gồm:
- Đồng chí……………….. Trưởng ban và………………….. ủy viên (danh sách kèm theo).
Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau:
- Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội……………………. đại biểu;
- Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội…………..………. đại biểu;
- Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu…………………….. đại biểu;
- Đại hội đã quyết định số lượng………………………… là……………. đồng chí;
- Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm…………………. đồng chí (danh sách kèm theo);
Trong đó:
- Ứng cử………………………………… đồng chí;
- Đề cử………………………………….. đồng chí;
- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra………….. phiếu;
- Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về……………… phiếu;
- Số phiếu hợp lệ…………………………………….. phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ………………………………. phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu theo danh sách bầu cử như sau: (danh sách kèm theo);
- Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, danh sách trúng cử…………………… có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau: (danh sách kèm theo).
- Ban Bầu cử xác định kết quả Đại hội (đã bầu đủ hoặc chưa bầu đủ ………….. theo số lượng Đại hội đã quyết định), xin trân trọng Báo cáo Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Đại hội.
Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Đại hội.
Làm tại……….. hồi………. giờ………. ngày ....tháng....năm ………..
 

  TRƯỞNG BAN BẦU CỬ
_______________
2 Vận dụng để lập biên bản bầu cử tại hội nghị công đoàn.

 

Mẫu số 04b: Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh chủ tịch tại đại hội công đoàn cấp cơ sở3
(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 03/HD-TLĐ  ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Mu số 04b
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
…KHÓA…NHIỆM KỲ…

(Dấu của BCH công đoàn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử chức danh Chủ tịch Công đoàn………….. khóa…………, nhiệm kỳ……..
Chúng tôi được Đại hội Công đoàn cơ sở……. lần thứ……. nhiệm kỳ…...., bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở……………………………….. gồm:
- Đồng chí………….…. Trưởng ban và……………. ủy viên (danh sách kèm theo).
Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau:
- Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội………………….. đại biểu;
- Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội……………………… đại biểu;
- Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu…………………… đại biểu;
- Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm…………… đồng chí (danh sách kèm theo);
Trong đó:
- Ứng cử……………………………………… đồng chí;
- Đề cử……………………………………….. đồng chí;
- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra…………….. phiếu;
- Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về………………. phiếu;
- Số phiếu hợp lệ……………………………………. phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ………………………………. phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau: ………………………………………………………………..
- Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng chí…………………… đã trúng cử chủ tịch ……………., nhiệm kỳ …………………….
- Ban Bầu cử xin trân trọng Báo cáo Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Đại hội.
Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Đại hội.
Làm tại………. hồi……… giờ………. ngày ....tháng....năm ……….
 

  TRƯỞNG BAN BẦU CỬ
_______________
3 Vận dụng để lập biên bản bầu cử chủ tịch tại hội nghị công đoàn cơ sở

 

Mẫu số 04c: Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban thường vụ, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, tại hội nghị ban chấp hành công đoàn4
Mu s 04c
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH
….KHÓA…., NHIỆM KỲ.…

(Dấu của BCH công đoàn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử…………………………. khóa ..., nhiệm kỳ …………….
Chúng tôi được Hội nghị lần thứ…………….. ban chấp hành………………. bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử………………….. khóa ………., nhiệm kỳ……………, gồm:
- Đồng chí……………. Trưởng ban và…………………….. ủy viên (có danh sách kèm theo).
Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau:
- Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập dự Hội nghị………………… đại biểu;
- Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Hội nghị……………………….. đại biểu;
- Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu………………………….. đại biểu;
- Hội nghị đã quyết định số lượng……………………… là…………………..đồng chí;
- Hội nghị đã nhất trí danh sách bầu cử gồm……………………. đồng chí (danh sách kèm theo);
Trong đó:
- Ứng cử……………………………….. đồng chí;
- Đề cử…………………………………. đồng chí;
- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra…………….. phiếu;
- Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về……………….. phiếu;
- Số phiếu hợp lệ…………………………………… phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ…………………………… phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu theo danh sách bầu cử như sau: (danh sách kèm theo);
- Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, danh sách trúng cử…………………………. có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau: (danh sách kèm theo).
- Ban Bầu cử xác định kết quả Hội nghị (đã bầu đủ hoặc chưa bầu đủ…………….………… theo số lượng Hội nghị đã quyết định), xin trân trọng Báo cáo Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Hội nghị.
Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Hội nghị.
Làm tại……… hồi……. giờ…….. ngày …....tháng…....năm ………..
 

  TRƯỞNG BAN BẦU CỬ
_______________
4 Vận dụng để lập biên bản bầu cử phó chủ nhiệm UBKT công đoàn

 

Mẫu số 04d: Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh chủ tịch tại hội nghị ban chấp hành công đoàn5
(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 03/HD-TLĐ  ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Mu s 04d
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH
….KHÓA…., NHIỆM KỲ.…

(Dấu của BCH công đoàn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử chức danh Chủ tịch……… khóa ………., nhiệm kỳ..........
Chúng tôi được Hội nghị lần thứ……………. ban chấp hành………….. bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử chức danh chủ tịch……………..……….. khóa.……. nhiệm kỳ……….., gồm:
- Đồng chí………….. Trưởng ban…………. và ủy viên (danh sách kèm theo).
Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau:
- Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập dự Hội nghị………………………. đại biểu;
- Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Hội nghị……………………………. đại biểu;
- Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu…………………………… đại biểu;
- Hội nghị đã nhất trí danh sách bầu cử gồm…………………….. đồng chí (danh sách kèm theo);
Trong đó:
- Ứng cử………………………………………… đồng chí;
- Đề cử……………………………………….. đồng chí;
- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra…………… phiếu;
- Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về……………… phiếu;
- Số phiếu hợp lệ……………………………… phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ………………………. phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu theo danh sách bầu cử như sau: ………………………………………………
- Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng chí………………………………… đã trúng cử chủ tịch ………………………., nhiệm kỳ ……………………
- Ban Bầu cử xin trân trọng Báo cáo Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Hội nghị.
Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Hội nghị.
Làm tại……….. hồi………. giờ………… ngày ………....tháng………...năm ……..
 

  TRƯỞNG BAN BẦU CỬ
_______________
5 Vận dụng để lập biên bản bầu cử chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn
 

 

Mẫu số 04đ: Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành tại đại hội thành lập công đoàn cấp cơ sở:
(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 03/HD-TLĐ  ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Mu số 04đ
ĐẠI HỘI THÀNH LẬP
CÔNG ĐOÀN…………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử Ban Chấp hành công đoàn …………………..
Chúng tôi được Đại hội thành lập công đoàn cơ sở…………….., bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ban Chấp hành công đoàn……………… gồm: Đồng chí………….. Trưởng ban và……….. ủy viên (danh sách kèm theo).
Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau:
- Tổng số lao động có đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam:…………… người;
- Tổng số lao động đã là đoàn viên Công đoàn Việt Nam:…………………. người;
- Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội……………………….. đại biểu;
- Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu……………………….. đại biểu;
- Đại hội đã quyết định số lượng BCH…………………….. là…………… đồng chí;
- Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm……………….. đồng chí (danh sách kèm theo);
Trong đó:
- Ứng cử……………………………………. đồng chí;
- Đề cử…………………………………….. đồng chí;
- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra……………. phiếu;
- Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về…………….. phiếu;
- Số phiếu hợp lệ…………………………………. phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ………………………… phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu theo danh sách bầu cử như sau: (danh sách kèm theo);
- Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, danh sách trúng cử ban chấp hành công đoàn………………… có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau: (danh sách kèm theo).
- Ban Bầu cử xác định kết quả Đại hội (đã bầu đủ hoặc chưa bầu đủ……………………. theo số lượng Đại hội đã quyết định), xin trân trọng Báo cáo Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Đại hội.
Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Đại hội.
Làm tại……. hồi……. giờ…….. ngày …...tháng…...năm ………
 

TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN BẦU CỬ
 

Mẫu số 04e: Biên bản kiểm phiếu bầu cử chủ tịch tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở
(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 03/HD-TLĐ  ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Mu số 04e
ĐẠI HỘI THÀNH LẬP
CÔNG ĐOÀN……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử Chủ tịch công đoàn cơ sở …………..…..
Chúng tôi được Đại hội thành lập công đoàn cơ sở…………..., bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử chủ tịch công đoàn cơ sở…………….. gồm: Đồng chí……………. Trưởng ban và……….. ủy viên (danh sách kèm theo).
Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau:
- Tổng số lao động có đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam:………………………. người;
- Tổng số lao động đã là đoàn viên Công đoàn Việt Nam:…………………………… người;
- Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội………………………………. đại biểu;
- Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu……………………………. đại biểu;
- Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm……………………… đồng chí (danh sách kèm theo);
Trong đó:
- Ứng cử………………………………………. đồng chí;
- Đề cử………………………………………. đồng chí;
- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra………………. phiếu;
- Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về…………………. phiếu;
- Số phiếu hợp lệ…………………………………….. phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ……………………………. phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:…………………………………………………………………..;
- Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng chí…………………….. đã trúng cử chủ tịch công đoàn cơ sở tại Đại hội thành lập công đoàn cơ sở ………………………………….
Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Đại hội.
Làm tại…… hồi…….. giờ…….. ngày ......tháng.......năm …….
 

TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN BẦU CỬ
 
 

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 20 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu hợp đồng thời vụ (lao động theo mùa vụ, vụ việc)
Mẫu hợp đồng thời vụ và các quy định về hợp đồng lao động thời vụ như thuế TNCN, BHXH bắt buộc, số lần ký hợp ...
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024 theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội du...
Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2024 mới nhất
Mẫu nội quy lao động mới nhất năm 2024, quy định ngắn gọn, đầy đủ về nội quy làm việc tại văn phòng, cơ quan, ...
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2024
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2024 có kèm hướng dẫn cách ghi phụ lục và các nguyên tắc ký phụ lục hợp...
Quy định tuổi nghỉ hưu năm 2024 của nam và nữ
Công thức tính, bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu của nam và nữ năm 2024 theo quy định tại Bộ luật Lao động số: 45/20...
Quy định về sổ quản lý lao động, nhân sự, theo dõi nhân viên (Có Mẫu sổ bằng Excel)
Quy định về quản lý lao động theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điề...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 84
Tổng truy cập: 125.674.455

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại