Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Lao Động-Hành Chính-Nhân Sự
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng lao động mới nhất năm 2024

Ủy quyền giao kết, ký thay hợp đồng lao động

1. Mẫu giấy ủy quyền bên phía người sử dụng lao động:
Theo quy định tại khoản 3 điều 18 của Bộ Luật lao động số: 45/2019/QH14 về Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động thì:
Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.
Lưu ý: Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.
 
Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng xin được cung cấp cho các bạn mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 
GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc giao kết hợp đồng lao động
Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm số: 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 
Căn cứ .... (1).......................................................................... ;
………, ngày…..tháng…..năm 20....; chúng tôi gồm có:

1. BÊN ỦY QUYỀN:
Họ tên:...........................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:....................................................................................................
Địa chỉ nơi cư trú:..........................................................................................................
Chức vụ:........................................................................................................................
Số CMTND:................ …………., ngày cấp…..………………….., nơi cấp………..……
Số hộ chiếu (nếu có):.....................................................................................................
Quốc tịch:.......................................................................................................................

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (2):
Họ tên:...........................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:....................................................................................................
Địa chỉ nơi cư trú: .........................................................................................................
Chức vụ (nếu có):..........................................................................................................
Số CMTND:................ …………., ngày cấp…..………………….., nơi cấp………..……
Số hộ chiếu (nếu có):.....................................................................................................
Quốc tịch:.......................................................................................................................

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:
Điều 1. Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động ….(3) theo quy định của pháp luật về lao động.
Điều 2. Thời hạn ủy quyền:
Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm...
Điều 3. Thỏa thuận khác (nếu có).

4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN:
- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên;
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.
Giấy ủy quyền trên được lập thành....bản, mỗi bên giữ... bản./.
 

BÊN ỦY QUYỀN
(Chữ ký, họ tên)
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (4)
(Chữ ký, họ tên)

Ghi chú:
(1) Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bổ sung căn cứ Luật liên quan, Điều lệ hoạt động, Quy chế liên quan (nếu có);
(2) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền bằng một văn bản cho người đứng đầu các chi nhánh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người lao động thì ghi bên nhận ủy quyền là người đứng đầu (giám đốc...) các chi nhánh, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo danh sách người nhận ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền này.
(3) Ghi rõ giới hạn phạm vi ủy quyền giao kết hợp đồng lao động, ví dụ: Giám đốc chi nhánh ngân hàng X tại thành phố Hà Nội thay mặt Tổng giám đốc ngân hàng X giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động để làm việc tại chi nhánh ngân hàng X tại thành phố Hà Nội.
(4) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền bằng một văn bản cho người đứng đầu các chi nhánh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người lao động thì bên nhận ủy quyền ký vào danh sách người nhận ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền này.

Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

2. Mẫu giấy ủy quyền cho đại diện nhóm người lao động (đứng ra ký HĐLĐ với người sử dụng lao động)

Theo quy định tại khoản 3 điều 18 của Bộ Luật lao động số: 45/2019/QH14 thì:

ỦY quyền ký hợp đồng lao động
Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.
 
Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

Lưu ý: Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.
Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng xin được cung cấp mẫu giấy ủy cho đại diện nhóm ký HĐLĐ với người sử dụng lao động 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------- 
GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc đại diện ký hợp đồng lao động

Căn cứ vào Bộ luật dân sự Luật số: 91/2015/QH13
Căn cứ vào Bộ Luật Lao động số: 45/2019/QH14
Hôm nay, ngày 05 tháng 01 năm 2024; chúng tôi gồm có:

1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Họ và tên

Ngày  sinh

Giới tính

Số CMT hoặc thẻ CCCD

Ngày cấp

Cấp tại

Địa chỉ thường chú

Nghề nghiệp

Nguyễn Văn Mạnh

17/01/1991

Nam

0350232415

12/05/2021

Cục Cảnh Sát QLVHCTTXH

Số 100, ngõ 23 đường La Nội, tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông. TP Hà Nội

Công nhân xây dựng

Nguyễn Văn Long

25/06/1990

Nam

0250245122

25/06/2021

Mai Thành An

21/04/1192

Nam

021168245125

25/08/2022

Trương Văn Thành

05/08/1989

Nam

024168245134

03/07/2021

Nguyễn Thị Mai

02/06/1990

Nữ

068025245137

08/05/2021

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ tên: Nguyễn Văn Thành
Ngày tháng năm sinh: 18/06/1982
Địa chỉ thường chú: Số 100, ngõ 23 đường La Nội, tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông. TP Hà Nội
Nghề nghiệp: Công nhân xây dựng
Số CCCD: 035082652435 ngày cấp 25/10/2021, nơi cấp: Cục Cảnh Sát

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Bằng giấy ủy quyền này Bên A ủy quyền cho Bên B được quyền thay mặt Bên A thực hiện các công việc sau:
Điều 1. Bên B được thay mặt Bên A ký kết hợp đồng lao động với công ty Kế Toán Thiên Ưng theo quy định của pháp luật về lao động.
Điều 2. Thời hạn ủy quyền:
Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2024 đến ngày 15 tháng 01 năm 2024
4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN:
- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên;
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.
Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.
 

Bên Uỷ Quyền

Ký Tên

 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Chữ ký, họ tên)

 Nguyễn Văn Mạnh

 

 

Nguyễn Văn Long

 

Mai Thành An

 

Trương Văn Thành

 

Nguyễn Thị Mai

 

Các bạn muốn tải download các mẫu giấy ủy quyền file word nêu trên về tham khảo thì có thể để lại mail bằng comment phía dưới hoặc gửi vào mail hoangtrungthat@gmail.com

Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 67 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu hợp đồng thời vụ (lao động theo mùa vụ, vụ việc)
Mẫu hợp đồng thời vụ và các quy định về hợp đồng lao động thời vụ như thuế TNCN, BHXH bắt buộc, số lần ký hợp ...
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024 theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội du...
Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2024 mới nhất
Mẫu nội quy lao động mới nhất năm 2024, quy định ngắn gọn, đầy đủ về nội quy làm việc tại văn phòng, cơ quan, ...
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2024
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2024 có kèm hướng dẫn cách ghi phụ lục và các nguyên tắc ký phụ lục hợp...
Quy định tuổi nghỉ hưu năm 2024 của nam và nữ
Công thức tính, bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu của nam và nữ năm 2024 theo quy định tại Bộ luật Lao động số: 45/20...
Quy định về sổ quản lý lao động, nhân sự, theo dõi nhân viên (Có Mẫu sổ bằng Excel)
Quy định về quản lý lao động theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điề...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 57
Tổng truy cập: 125.675.641

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại