Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Chứng từ kế toán theo TT 200
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo TT 200

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo thông tư 200 là Mẫu số: 01 - BH Ban hành kèm theo phụ lục 03 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 

Dùng để phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng, là chứng từ để đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi thanh toán tiền và ghi sổ kế toán.
1. Mẫu số: 01 - BH Ban hành kèm theo phụ lục 03 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 

Đơn vị :................. Mẫu số 01 - BH
Địa chỉ: ...............
 
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
              Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 
BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI
  Ngày ... tháng ... năm ... Quyển số: ............
    Số: .......................
    Nợ: ......................
    Có: .......................
 
Căn cứ Hợp đồng số:....... ngày ... tháng ... năm ... về việc bán hàng đại lý (ký gửi),
Chúng tôi gồm:
- Ông /Bà ......... chức vụ ......... Đại diện........ ………….…có hàng đại lý (ký gửi).
- Ông /Bà ......... chức vụ ......... Đại diện  .................................................................
- Ông /Bà ......... chức vụ ......... Đại diện ................. nhận bán hàng đại lý (ký gửi).
- Ông /Bà ......... chức vụ ......... Đại diện đơn vị .......................................................
I- Thanh quyết toán số hàng đại lý từ ngày ..../.../... đến ngày .../.../.... như sau:

 
Số
Tên, quy cách, phẩm chất  
Đơn
Số lượng Số lượng  
Tổng
Số hàng đã bán
trong kỳ
Số lượng  tồn cuối
kỳ
TT  sản phẩm (hàng hoá) vị tính tồn
đầu kỳ
nhận trong kỳ số Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3 = 1+2 4 5 6 7 = 3 - 4
                   
                   
                   
  Cộng x x x x x x   x
II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ........................................................................................
III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)…………………………………...
IV- Số tiền được nhận lại:……………………………………………………………………
+ Hoa hồng…………………………………………………………………………………...
+ Thuế nộp hộ………………………………………………………………………………..
+ Chi phí (nếu có)………………………………………………………………….................
+ ...............................................................................................................................................
V- Số tiền thanh toán kỳ này:
            + Tiền mặt: .................................................................................................................
            + Séc: ..........................................................................................................................
VI- Số tiền nợ lại (VI= III - IV - V)
* Ghi chú: ................................................................................................................................
 

Giám đốc đơn vị gửi       hàng đại lý (ký gửi) Người lập bảng
thanh toán
Giám đốc đơn vị
nhận bán hàng đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 
 
Kế toán trưởng đơn vị gửi hàng đại lý (ký gửi)   Kế toán trưởng đơn vị nhận bán hàng đại lý
(Ký, họ tên)   (Ký, họ tên)
 
 

2. Cách lập bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi:
- Ghi rõ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi ở góc trên bên trái.
- Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi.
- Ghi rõ số hiệu, ngày, tháng, năm của hợp đồng bán hàng đại lý, ký gửi.
Mục I Thanh toán số hàng đại lý, ký gửi:
+ Cột A, B, C: Ghi số thứ tự và tên, quy cách, phẩm chất, đơn vị tính của sản phẩm, hàng hóa nhận đại lý, ký gửi.
+ Cột 1: Ghi số lượng hàng còn tồn cuối kỳ trước.
+ Cột 2: Ghi số lượng hàng nhận đại lý, ký gửi kỳ này.
+ Cột 3: Ghi tổng số lượng hàng nhận đại lý, ký gửi tính đến cuối kỳ này gồm số lượng hàng tồn kỳ trước chưa bán và số lượng hàng nhận kỳ này (Cột 3 = cột 1+ cột 2).
+ Cột 4, 5, 6: Ghi số lượng, đơn giá và số tiền của hàng hoá đã bán phải thanh toán của kỳ này. Đơn giá thanh toán là đơn giá ghi trong hợp đồng bán hàng đại lý, ký gửi giữa bên có hàng và bên nhận hàng.
+ Cột 7: Ghi số hàng hóa nhận đại lý, ký gửi còn tồn (tại quầy, tại kho) chưa bán được đến ngày lập bảng thanh toán.
Dòng cộng: Ghi tổng số tiền phải thanh toán phát sinh kỳ này.
Mục II: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý, ký gửi còn nợ chưa thanh toán với bên có hàng đến thời điểm thanh toán kỳ này.
Mục III: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý phải thanh tóan với bên có hàng đại lý mới phát sinh đến kỳ này (Mục III = Mục II + cột 6 của Mục I).
Mục IV: Ghi số tiền bên có hàng đại lý phải thanh toán với bên bán hàng đại lý về số thuế nộp hộ, tiền hoa hồng, chi phí khác, ...(nếu có).
Mục V: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý thanh toán cho bên có hàng đại lý kỳ này (ghi rõ số tiền mặt và tiền séc).
Mục VI: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý còn nợ bên có hàng đại lý đến thời điểm thanh toán (Mục VI = Mục III - Mục IV - Mục V).
Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi do bên nhận bán hàng đại lý, ký gửi lập thành 3 bản. Sau khi lập xong, người lập ký, chuyển cho kế toán trưởng hai bên soát xét và trình giám đốc hai bên ký duyệt đóng dấu, một bản lưu ở nơi lập (phòng kế hoạch hoặc phòng cung tiêu), 1 bản lưu ở phòng kế toán để làm chứng từ thanh toán và ghi sổ kế toán, 1 bản gửi cho bên có hàng đại lý, ký gửi.
 
3. Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi  theo TT 200 trên Excel
Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi


Các bạn xem thêm: Mẫu thẻ quầy hàng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 3 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trọn bộ chứng từ kế toán theo Thông tư 200 mới nhất
Trọn bộ mẫu biểu chứng từ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất năm 2021 gồm 5 phần: Lao động tiền lư...
Mẫu phiếu chi bằng Excel theo thông tư 200 mới nhất 2024
Mẫu phiếu chi tiền mặt theo Thông tư 200 bằng Excel có hướng dẫn cách viết, lập phiếu chi theo quy định.
Mẫu phiếu thu tiền bằng Excel, Word theo TT 200 mới nhất năm 2024
Cách viết phiếu thu theo Mẫu số: 01 - TT bẳng file Word và Excel theo thông tư 200 mới nhất
Mẫu thẻ quầy hàng theo thông tư 200 - Mẫu số: 02 - BH
Mẫu và cách lập thẻ quầy hàng theo thông tư 200 - Mẫu số: 02 - BH
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200 (File Excel và Word) - Mẫu số 04 - VT
Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ dùng để theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, ...
Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo TT 200 file Word - Mẫu số 09 - LĐTL
Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của ...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 98
Tổng truy cập: 126.818.477

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại