Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Cách làm tờ khai thuế TNCN 2024 theo quý - Mẫu 05/KK-TNCN (theo TT 80/2021)

Ở bài viết trước Kế Toán Thiên Ưng đã hướng dẫn các bạn: Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân, để các bạn biết các xác định kỳ kê khai theo tháng hay theo quý để các bạn lựa chọn mẫu tờ khai phù hợp. Còn ở bài viết này Kế Toán Thiên Ưng xin được hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/KK-TNCN.

I. Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý:
Các bước thực hiện để làm tờ khai thuế TNCN theo quý như sau:
Bước 1: Hàng tháng: Lập bảng tính thuế TNCN theo tháng
Căn cứ vào số tiền lương mà NLĐ được trả trong tháng để tính ra số thuế TNCN phải nộp của từng tháng trong quý.
Bước 2: Cuối quý hoặc đầu quý sau hoặc trước khi làm tờ khai thuế TNCN: Lập bảng tổng hợp tính thuế TNCN theo quý
Căn cứ vào bảng tính thuế TNCN của 3 tháng trong quý, các bạn tổng hợp số liệu thro quý để đưa lên tờ khai.
Bước 3: Làm tờ khai thuế TNCN theo quý trên phần mềm HTKK
Căn cứ vào bảng tổng hợp thuế TNCN theo quý đã làm ở bước 2, các bạn tiến hành đưa số liệu vào tờ khai quý
 
Trên đây là tổng quan về cách làm, còn bay giờ Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện lần lượt từng bước trên theo ví dụ có số liệu cụ thể:
 
Bước 1: Lập bảng tính thuế TNCN theo tháng
Trong quý 1 năm 2024, Công ty Kế Toán Thiên Ưng phát sinh số liệu về thuế TNCN như sau:
Tháng 1 năm 2024:
Bảng tính thuế TNCN tháng 1/2024
Bảng tính thuế TNCN tháng 7/2020
Tháng 2 năm 2024:
Bảng tính thuế TNCN tháng 2/2024
Bảng tính thuế TNCN tháng 8/2020
Tháng 3 năm 2024:
Bảng tính thuế TNCN tháng 3/2024
Bảng tính thuế TNCN tháng 9/2020
Lưu ý: để làm được bảng tính thuế TNCN theo tháng
thì bắt buộc các bạn phải biết cách tính thuế TNCN
Nếu bạn chưa hiểu rõ thì mời bạn tham khảo tại đây: Cách tính thuế TNCN
Bước 2: Lập bảng tổng hợp tính thuế TNCN theo quý 
Bảng tổng hợp thuế TNCN Qúy 1/2024
Bảng tổng hợp thuế TNCN theo quý 1/2021

Bước 3: Làm tờ khai thuế TNCN theo quý trên phần mềm HTKK:
Vào Phần mềm Hỗ trợ kê khai (phiên bản mới nhất)
=> Chọn: Thuế Thu Nhập Cá Nhân
=> Chọn: 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN(TT80/2021)
Chọn tờ khai thuế TNCN Mẫu 05/KK-TNCN
Màn hình sẽ xuất hiện bảng chọn kỳ tính thuế như sau:
Chọn kỳ kê khai thuế TNCN
Thuế TNCN có 2 kỳ kê khai
- Kỳ khai thuế theo tháng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng hoặc trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập lựa chọn khai thuế theo tháng.
- Kỳ khai thuế theo quý áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống, bao gồm cả tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.
=> Lưu ý:
- Trước ngày 30/10/2022: thực hiện theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì: 
+ Doanh nghiệp không có lao động, không phát sinh trả lương thì không phải làm tờ khai thuế TNCN
+ Doanh nghiệp có phát sinh trả lương thì phải làm tờ khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý (không phân biệt có phát sinh số thuế TNCN đã khấu trừ /phải nộp hay không)
+ Tháng nào / quý nào không phát sinh trả lương thì tháng đó / quý đó sẽ không phải làm tờ khai thuế TNCN
- Nhưng hiện nay (từ ngày 30/10/2022 trở đi): thực hiện theo Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế sau:
Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.”
Nghị định 91/2022/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực từ ngày 30/10/2022
Vậy là: bắt đầu từ kỳ kê khai tháng 10 hoặc quý 4/2022 thì:
- Doanh nghiệp không có lao động, không phát sinh trả lương thì không phải làm tờ khai thuế TNCN.
- Nếu có phát sinh trả lương thì xem có phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN hay không để xác định:
+ Đối với các DN kê khai thuế TNCN theo tháng thì:
+/ Tháng nào không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN thì tháng đó không phải làm tờ khai thuế TNCN.
+/ Tháng nào có phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN thì tháng đó phải làm tờ khai thuế TNCN.
+ Đối với các DN kê khai thuế TNCN theo quý thì:
+/ Qúy nào không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN thì quý đó không phải làm tờ khai thuế TNCN.
+/ Qúy nào có phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN thì quý đó phải làm tờ khai thuế TNCN.
(Phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN thì phải làm tờ khai để nộp số thuế TNCN đã khấu trừ đó về NSNN) 
 
- Việc xác định kê khai theo tháng hay quý là xác định cho từng năm dương lịch (mỗi năm xác định 1 lần rồi áp dụng ổn định cho cả năm)
Theo điều 8 và điều 9 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Bạn xác định kỳ kê khai thuế theo tháng/quý theo thực tế phát sịnh của doanh nghiệp mình sau đó lựa chọn bằng cách tích vào kỳ áp dụng: trong hình trên Kế Toán Thiên Ưng đang chọn kỳ kê khai thuế TNCN theo quý và thực hiện kê khai cho quý 1 năm 2024

Sau khi các bạn chọn xong, màn hình sẽ xuất hiện giao diện tờ khai thuế TNCN - Mẫu số: 05/KK-TNCN
( Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính ) 
 
Mẫu tờ khai thuế TNCN

Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý Mẫu số: 05/KK-TNCN cụ thể như sau:

- Căn cứ để làm tờ khai thuế TNCN quý là bảng tính thuế TNCN quý
- Cách lập các chỉ tiêu trên tờ khai 05/KK-TNCN
Chỉ tiêu [16] Tổng số người lao động: Là toàn bộ NLĐ được trả lương trong kỳ (tháng/quý) không phân biệt NLĐ đó có bị khấu thuế TNCN hay không, không phân biệt ký hợp loại gì, không phân biệt cá nhân đó có cư trú hay không cư trú.
 (Trong kỳ các bạn đã lương cho bao nhiêu người thì đưa hết họ vào đây - không phân biệt người lao động đó có bị khấu trừ thuế TNCN hay không
Chỉ tiêu [17] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: là tổng số cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà công ty bạn đã trả thu nhập trong kỳ.
Chỉ tiêu [18]: Tổng số cá nhân đã bị khấu trừ Thuế: 18 = 19 + 20 (PM tự tổng hợp)
Chỉ tiêu [19] Cá nhân cư trú: là số cá nhân cư trú mà công ty bạn đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế. (Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2024: có 2 người: Hoàng Văn Hào và Nguyễn Thị Hiền -> là 2 cá nhân cư trú bị khấu trừ thuế)
Chỉ tiêu [20]  nhân không cư trú: là số cá nhân không cư trú mà công ty bạn đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế. (Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2024: có 1 người: Chuyên gia A là cá nhân không cư trú đã bị khấu trừ thuế)

Chỉ tiêu [21] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân: Chỉ tiêu [21] = [22] + [23] 

+ Chỉ tiêu [22] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân cư trú trong kỳ. 

+ Chỉ tiêu [23] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ. 

Chỉ tiêu [24]: Trong đó: Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động                             

Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Chỉ tiêu [25]: Trong đó tổng thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng dầu khí
Chỉ tiêu [26]Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế: Chỉ tiêu [26] = [27] + [28]  => các bạn không thể điền, phần mềm tự cộng ở chỉ tiêu 27 và 28.
Chỉ tiêu [27] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế theo trong kỳ. 
Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2024: có 2 cá nhân cư trú là Hoàng Văn Hào (TNCT = 40.500.000) và Nguyễn Thị Hiền (TNCT = 3.800.000) đã bị khấu trừ thuế TNCN => Chỉ tiêu [30] = 40.500.000 + 3.800.000 = 44.300.000
Chỉ tiêu [28] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ. 
Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2024: có 1 người: Chuyên gia A là cá nhân không cư trú đã bị khấu trừ thuế với mức TNCN là: 20.000.000
Các bạn phân biệt: Chỉ tiêu 21, 22, 23 và chỉ tiêu 26, 27, 28 như sau nhé:
- Điểm giống nhau: đều tìm thu nhập chịu thuế
- Điểm khác nhau:
+ Chỉ tiêu 21, 22, 23: Tìm tất cả thu nhập chịu thuế của người lao động
+ Chỉ tiêu 26, 27, 28: Chỉ tìm thu nhập chịu thuế của những người lao động ĐÃ BỊ KHẤU TRỪ THUẾ
Chỉ tiêu [29] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: Chỉ tiêu [29] = [30] + [31] .
S tiền phát sinh tại chỉ tiêu 29 này là số thuế TNCN mà các bạn phải nộp trong kỳ
Hạn nộp tiền chính là hạn nộp tờ khai
+ Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau
+ Theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo
+ Chỉ tiêu [330] Cá nhân cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân  đã khấu trừ của các cá nhân cư trú trong kỳ. 
Trong ví dụ tại bảng tính quý 1: có 2 cá nhân cư trú là Hoàng Văn Hào (đã bị khấu trừ: 170.250) và Nguyễn Thị Hiền (đã bị khấu trừ: 380.000) => Chỉ tiêu [33] = 170.250 + 380.000 = 550.250
+ Chỉ tiêu [31] Cá nhân không cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân  đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ. 
Trong ví dụ tại bảng tính quý 1: có 1 cá nhân không cư trú là chuyên gia A đã bị khấu trừ: 4.000.000  => Chỉ tiêu [34] = 4.000.000
 
Chỉ tiêu [32] Trong đó: Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động : Phần mềm tự động tính Chỉ tiêu [32] = [24] * 10%

=> Sau khi làm xong tờ khai thì ấn “Ghi” để kiểm tra tính hợp lệ:
+ Nếu sau khi ấn “Ghi” tờ khai hiện thị ra thông báo “Thông tin kê khai sai có ghi lại không” thì ấn “” rồi tìm đến lỗi sai điều chỉnh lại cho đúng => rồi kết xuất
+ Nếu sau khi ấn “Ghi” tờ khai hiện thị ra thông báo “Đã ghi dữ liệu thành công” thì tiến hành kết xuất tờ khai dạng “XML” để nộp qua mạng
 
* Xác định nghĩa vụ nộp tờ khai và tiền thuế:
- Hạn nộp tờ khai:
+ Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau
+ Theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau
Kỳ kê khai quý 1/2024: hạn nộp tờ khai chậm nhất là ngày 30/04 nhưng do ngày 30/04 là ngày nghỉ nên được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo
Theo quy định tại Điều 86 của thông tư 80/2021/TT-BTC về Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế thì:
Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó
Năm 2024, kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/05 được nghỉ 2 ngày là ngày 30/04/204 và ngày 01/05/2024
=> Nên hạn nộp tờ khai thuế TNCN của quý 1/2024 được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo – Tức là 02/05/2024

Lưu ý:
Nếu phát hiện ra tờ khai thuế đã nộp có sai sót thì phải thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN theo quy định của Luật Quản Lý Thuế
Chi tiết cách kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN thì các bạn vui lòng xem tại đây: Cách kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN
 
* Xác định nghĩa vụ nộp thuế:
- Số tiền thuế TNCN phải nộp: chính là số tiền phát sinh tại chỉ tiêu số 29 – Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ
- Hạn nộp tiền: giống hạn nộp tờ khai.
Khi nộp tiền thuế TNCN từ tiền lương tiền công cần lưu ý:
1. Mã tiểu mục: 1001
2. Mã chương: 757II. Cách làm tờ khai thuế TNCN theo tháng
Các bước thực hiện để làm tờ khai thuế TNCN theo tháng như sau:
Bước 1Lập bảng tính thuế TNCN theo tháng
Căn cứ vào số tiền lương mà NLĐ được trả trong tháng để tính ra số thuế TNCN phải nộp của từng tháng.
 
Bước 2Làm tờ khai thuế TNCN theo tháng trên phần mềm HTKK
Căn cứ vào bảng tính thuế TNCN theo tháng đã làm ở bước 1, các bạn tiến hành đưa số liệu vào tờ khai tháng.
Cách làm tờ khai các bạn thực hiện tương tự như theo quý
 

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân thành công!
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 210 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế TNCN (Theo TT 105/2020/TT-BTC)
Mẫu số: 05-ĐK-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC là mẫu tờ khai đăng ký MST thuế TNCN mới nhất ...
Cách xử lý: Trùng số Chứng Minh Thư nhân dân khi đăng ký Mã Số Thuế TNCN 2021
Hướng dẫn cách xử lý trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân khi đăng ký mã số thuế TNCN vào năm 2021
Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC
Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC là mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi...
Công văn 636/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021
Ngày 12/3/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 636/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (thuế...
Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN Đăng ký người phụ thuộc theo thông tư 80/2021/TT-BTC
Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC là tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gi...
Mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN tờ khai đăng ký NPT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
Mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN là tờ khai đăng ký NPT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả ...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 134
Tổng truy cập: 126.267.391

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại