Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Kế Toán Thiên Ưng
Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2/TNDN trên phần mềm HTKK

Để làm được phụ lục chuyển lỗ 03-2/TNDN theo thông tư 80/2021/TT-BTC trên phần mềm HTKK thì trước tiền các bạn cần biết cách xác định đúng thế nào là lỗ, và lỗ theo thuế thì được chuyển thế nào? Nguyên tắc chuyển lỗ là gì? Các bạn tham khảo tại đây: Cách xác định lỗ và chuyển lỗ giữa các năm.

Còn trong bài viết này, Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện chuyển lỗ trên phần mềm HTKK thông qua phụ lục chuyển lỗ 03-2/TNDN để phần mềm tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu C3a hay C3 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN:
- Chỉ thực hiện làm phụ lục chuyển lỗ khi:

1. Trên tờ quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) năm nay (năm đang làm tờ khai quyết toán): Trước khi thực hiện chuyển lỗ thì chỉ tiêu C4 - Thu nhập tính thuế có kết quả dương (số tiền >0) (tức là có thu nhập bị tính thuế)
2. Có số lỗ của các năm trước (được chuyển trong vòng 5 năm - Ví dụ quyết toán năm 2023 thì được chuyển từ năm 2018 đến 2022): chưa được chuyển hoặc chưa chuyển hết. 

Để xác định được các năm trước lỗ bao nhiêu thì các bạn căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm đó:
* Đối với DN thu nhập miễn thuế: thì lấy chỉ tiêu [C1] trừ đi chỉ tiêu [C2] rồi xác định kết quả:
+ Trường hợp 1: Nếu [C1] - [C2] < 0: Kết quả kinh doanh năm đó là LỖ
+ Trường hợp 2: Nếu [C1] - [C2] = 0: Kết quả kinh doanh năm đó là không lãi không lỗ
+ Trường hợp 3: Nếu [C1] - [C2] > 0: Kết quả kinh doanh năm đó là LÃI
* Đối với DN KHÔNG có thu nhập miễn thuế: thì xác định LÃI hay LỖ thực hiện tại chỉ tiêu [C1] – Thu nhập chịu thuế
+ Trường hợp 1: Nếu [C1] < 0: Kết quả kinh doanh năm đó là LỖ
+ Trường hợp 2: Nếu [C1] = 0: Kết quả kinh doanh năm đó là không lãi không lỗ
+ Trường hợp 3: Nếu [C1] > 0: Kết quả kinh doanh năm đó là LÃI
Để xác định số lỗ đã chuyển, chưa chuyển, còn được chuyển: Căn cứ vào phụ lục chuyển lỗ 03-2/TNDN của các năm trước đó
3. Số lỗ được chuyển toàn bộ và liên tục nhưng không được lớn hơn số lãi.
(Theo điều 9 của thông tư 78/2014/TT-BTC)
Mẫu 03-2/TNDN:
Mẫu phụ lục chuyển lỗ 03-2/TNDN
* Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2/TNDN trên phần mềm HTKK:
Bước 1: Lựa chọn mục đưa số liệu là I hay II
+ Đối với doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì nếu có số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển thì thực hiện tại mục II
+ Còn lại đối với doanh nghiệp KHÔNG có hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thực hiện chuyển lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện tại mục I
=> Công ty Thiên Ưng thực hiện chuyển lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh nên thực hiện tại mục I
Bước 2: Đưa số liệu vào từng cột trong bảng chuyển lỗ:
- Cột 1: Số thứ tự: có 5 dòng tương ứng với 5 năm được chuyển lỗ
- Cột 2: Năm phát sinh lỗ: đây là 5 năm còn trong thời hạn được chuyển lỗ. Ngoài 5 năm này, nếu các năm trước nữa có số lỗ chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển nữa.
Phần mềm tự động hiện thị 5 năm trước năm thực hiện quyết toán, mỗi năm được ghi vào một dòng.
- Cột 3 - Số lỗ phát sinh:Tổng số tiền lỗ phát sinh tương ứng với từng năm đã kê khai tại cột (2).
Số tiền để ghi vào chỉ tiêu này lấy tại tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN của những năm đã kê khai tại cột (2) có phát sinh LỖ:
+ Nếu DN có thu nhập miễn thuế thì: Số lỗ của năm = [C1] - [C2]
+ Nếu DN không có thu nhập miễn thuế thì số lỗ chính là số tiền phát sinh âm tại chỉ tiêu [C1] – Thu nhập chịu thuế
=> Đối với Công ty Thiên Ưng:
Vì không có thu nhập miễn thuế nên số lỗ được xác định tại chỉ tiêu [C1]:
+ Năm 2020 có Chỉ tiêu [C1] = (3.000.000) (Đây là tổng số lỗ của năm 2020)
+ Năm 2022 có Chỉ tiêu [C1] = (500.000) (Đây là tổng số lỗ của năm 2022)
=> Nhập thông tin này vào phần mềm HTKK tại cột 3 của phụ lục 03-2/TNDN (nhập đúng dòng của từng năm phát sinh lỗ) (Số lỗ của năm nào thì phải đưa vào đúng dòng của năm đó)
- Cột (4) - Số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước: ghi tổng số lỗ đã được chuyển trong các kỳ tính thuế trước của từng năm.
+ Năm 2020 Đã chuyển  = 2.000.000 vào năm 2021)
+ Năm 2022 Đã chuyển = 0 (Vì chưa chuyển vào năm nào)
=> Nhập thông tin này vào phần mềm HTKK tại cột 4 của phụ lục 03-2/TNDN (nhập đúng dòng của từng năm phát sinh lỗ) (Số lỗ đã chuyển của năm nào thì phải đưa vào đúng dòng của năm đó)
- Cột (5) - Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này: ghi số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này của từng năm.
 - Xác định theo đúng nguyên tắc chuyển lỗ đã hướng dẫn ở trên:
+ Chuyển toàn bộ và liên tục
+ Số lỗ được chuyển tối đa bằng số lãi của kỳ quyết toán.(Nếu chuyển quá số lãi phần mềm sẽ cảnh báo đỏ)
 Tổng số lỗ được chuyển trên dòng “Tổng cộng”của cột (5) không vượt quá số lãi. ([C3] phải < = [C1] - [C2]).
=> Muốn xác định được số lỗ sẽ được chuyển vào kỳ này (Năm QT) là bao nhiêu thì thực hiện lần lượt theo các bước sau:
+ Bước 1: Xác định “Tổng số Lỗ được chuyển theo quy định”:
Xác định xem số lỗ còn được chuyển là bao nhiêu: Kiểm tra về tình hình chuyển lỗ tại tờ khai QTT TNDN mẫu 03/TNDN và phụ lục chuyển lỗ của 5 năm gần nhất với năm thực hiện QT
=> Đối với Công ty Thiên Ưng:
Năm phát sinh lỗ
Tổng số lỗ Số lỗ đã chuyển Số lỗ còn được chuyển
2020
30.000.000
2.000.000
1.000.000
2022
500.000 0 500.000
Tổng số lỗ được chuyển theo quy định
1.500.000
 
+ Bước 2: Xác định “Số lãi phát sinh trong năm quyết toán”:
+/ Đối với DN có thu nhập miễn thuế ([C2] > 0) thì nếu [C1] - [C2] > 0 => Năm đó có kết quả KD là LÃI => Số LÃI của năm đó = ([C1] - [C2])
+/ Đối với DN không có thu nhập miễn thuế ([C2] = 0) thì nếu [C1] > 0 => Năm đó có kết quả KD là LÃI => Số LÃI của năm đó = [C1]
(Số tiền LÃI phát sinh trong kỳ chính là số tiền lỗ TỐI ĐA được chuyển vào kỳ đang thực hiện quyết toán).
=> Đối với Công ty Thiên Ưng:
Công ty Thiên Ưng không có thu nhập miễn thuế ([C2] = 0) => Xác định số lãi phát sinh trong năm quyết toán 2023 tại chỉ tiêu [C1]
Mà trên tờ khai QTT TNDN mẫu 03/TNDN của năm 2023 có chỉ tiêu [C1] = 18.276.087 (>0) => Đây chính là Số lãi phát sinh trong năm quyết toán 2023 của công ty Thiên Ưng
+ Bước 3: Xác định “Số lỗ được chuyển vào kỳ tính thuế này” (Cột 5):
+ Trường hợp 1: Nếu "Số lỗ được chuyển theo quy định" < "Số lãi phát sinh trong năm quyết toán" thì toàn bộ số lỗ sẽ được chuyển hết:
(Cột 5) = "Số lỗ được chuyển theo quy định
+ Trường hợp 2: Nếu "Số lỗ được chuyển theo quy định" > hoặc = "Số lãi phát sinh trong năm quyết toán" thì chuyển đúng bằng số lãi phát sinh trong năm quyết toán (chỉ chuyển tối đa bằng số lãi)
(Cột 5) = "Số lãi phát sinh trong năm quyết toán"
=> Đối với Công ty Thiên Ưng:
Số lỗ được chuyển theo quy định = 1.500.000 <  Số lãi phát sinh trong năm quyết toán18.276.087
Nên “Số lỗ được chuyển vào kỳ tính thuế này” (Cột 5) là: toàn bộ số lỗ sẽ được hết = 1.500.000 = Tổng số lỗ được chuyển theo quy định
=> Cụ thể: Tiến hành thực hiện chuyển lỗ vào cột 5 trên phần mềm HTKK tại phụ lục 03-2/TNDN như sau:
Năm phát sinh Lỗ
Số lỗ được chuyển vào kỳ tính thuế này (Cột 5)
2020
1.000.000
2022
500.000
 
Lưu ý: Số lỗ được chuyển của năm nào là bao nhiêu thì phải đưa vào đúng dòng của năm đó.
 - Cột (6) - Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau:
Phần mềm tự động tổng hợp: (6) = (3)-(4)-(5)
Đây là số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau của từng năm.
 
=> Sau khi thực hiện chuyển lỗ tại phụ lục 03-2/TNDN thì phần mềm sẽ tự động tổng hợp số tiền từ Dòng “Tổng cộng” của cột (5) trong Mục I lên chỉ tiêu C3a của tờ khai QTT TNDN mẫu 03/TNDN = 1.500.000


KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CHÚC CÁC BẠN CHUYỂN LỖ THÀNH CÔNG

XEM THÊM: Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 87 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý năm 2024
Hướng dẫn Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo luật thuế TNDN mới nhất hiện hành năm 20...
Cách xác định lãi lỗ và chuyển lỗ thuế TNDN vào năm 2024
Hướng dẫn cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ giữa các quý, các năm khi tính và quyết toán thuế thu nhập do...
Mẫu bảng kê 01/TNDN theo thông tư 78 mới nhất năm 2024
Mẫu bảng kê chi phí không có hóa đơn - Mẫu 01/TNDN theo thông tư 78 trên Excel
Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNDN 2023 vào đầu năm 2024
Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN trên phần mềm HTKK cho năm 2023 vào đầu năm 2024
Cách làm Phụ lục tờ khai quyết toán thuế TNDN 2024: Mẫu 03-1A/TNDN
Hướng dẫn cách lập Cách làm Phụ lục tờ khai quyết toán thuế TNDN: Mẫu 03-1A/TNDN - Kết quả hoạt động sản xuất ...
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2024 mới nhất hiện hành
Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay đang áp dụng cho năm 2024 theo luật thuế TNDN sửa đ...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 102
Tổng truy cập: 126.818.170

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại